T.LOGICAL RESOLUTION
WI-FI 6E มาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายล่าสุด

ที่ผ่านมามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านเราเพิ่งผ่านการขยับมาใช้งานเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ได้ไม่นาน เผลอ ๆ หลาย ๆ องค์กร หลาย ๆ บ้าน ยังคงใช้ Wi-Fi 5 อยู่ด้วยซ้ำ แต่ในวันนี้เทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนที่ Wi-Fi 6 นั่นก็คือ Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E นี้มีการขยายคลื่นความถี่ใหม่ จากเดิมที่เทคโนโลยี Wi-Fi ที่ผ่านมา แม้กระทั้ง Wi-Fi6 ตัวก่อนหน้าเองก็ตาม เราจะใช้งานเพียง 2 คลื่นความถี่คือ 2.4 GHz และ 5 GHz แต่ในส่วนของ Wi-Fi 6E จะเพิ่มการใช้งานคลื่นความถี่ 6 GHz เข้ามาด้วย ซึ่งการเพิ่มย่านความถี่ 6 GHz สำหรับการใช้งาน Wi-Fi นี้ จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ในอนาคต และนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก Wi-Fi 

Wi-Fi 6E มันคือการต่อยอดจาก Wi-Fi6 ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยมีการลด Latency ให้ต่ำลง และเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น ด้วยการขยายย่านความถี่ไปที่ 6 GHz ความจุคลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้มีนวัตกรรม Wi-Fi มากขึ้น ส่งผลให้มีค่าแก่ผู้บริโภค ธุรกิจ และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

 

หาก Wi-Fi 6E มีการใช้งานที่แพร่หลายมากกว่านี้ เรามาจะเล่าให้ฟังต่อไป

 

Ref: https://www.wi-fi.org/

WI-FI 6E มาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายล่าสุด

ที่ผ่านมามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านเราเพิ่งผ่านการขยับมาใช้งานเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ได้ไม่นาน เผลอ ๆ หลาย ๆ องค์กร หลาย ๆ บ้าน ยังคงใช้ Wi-Fi 5 อยู่ด้วยซ้ำ แต่ในวันนี้เทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนที่ Wi-Fi 6 นั่นก็คือ Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E นี้มีการขยายคลื่นความถี่ใหม่ จากเดิมที่เทคโนโลยี Wi-Fi ที่ผ่านมา แม้กระทั้ง Wi-Fi6 ตัวก่อนหน้าเองก็ตาม เราจะใช้งานเพียง 2 คลื่นความถี่คือ 2.4 GHz และ 5 GHz แต่ในส่วนของ Wi-Fi 6E จะเพิ่มการใช้งานคลื่นความถี่ 6 GHz เข้ามาด้วย ซึ่งการเพิ่มย่านความถี่ 6 GHz สำหรับการใช้งาน Wi-Fi นี้ จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ในอนาคต และนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก Wi-Fi 


Wi-Fi 6E มันคือการต่อยอดจาก Wi-Fi6 ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยมีการลด Latency ให้ต่ำลง และเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น ด้วยการขยายย่านความถี่ไปที่ 6 GHz ความจุคลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้มีนวัตกรรม Wi-Fi มากขึ้น ส่งผลให้มีค่าแก่ผู้บริโภค ธุรกิจ และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

 

หาก Wi-Fi 6E มีการใช้งานที่แพร่หลายมากกว่านี้ เรามาจะเล่าให้ฟังต่อไป

 

Ref: https://www.wi-fi.org/